خانه / تماس با ما

تماس با ما

به منظور برقراری ارتباط با تحریریه “فرهنگ پذیری” می توانید با:

مدیر مسئول: ۱۶۵۴ ۲۹۳ ۹۱۲ ۹۸+

تحریریه: ۸۴۹۰ ۳۱۷ ۹۲۱ ۹۸+

تماس برقرار کنید.

نشانی پستی:

تهران، بلوار اردیبهشت، گلستان اول، پلاک ۲۹، طبقه اول. کدپستی: ۱۶۸۵۷۶۸۱۶۱

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر اشرف کریمی راهجردی

کلیکس سافت